Corporate Course

: : คอร์สสัมมนา Vcommerce : :

DRIVE BUSINESS TO ENTREPRENEURIAL PARADIGM SHIFT PROGRAM

หลักสูตรขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกระบวนการคิดแบบเจ้าของกิจการ

: : คอร์สสัมมนา Vcommerce : :

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : 093-140-0565

: : คอร์สสัมมนา Vcommerce : :

…คลื่นลูกใหม่

…คําๆ นี้หากองค์กรธุรกิจใดที่คิดจะเดินหน้าต่อ ก็คงต้อง “ลงมือปั้น” กันอย่างเต็มที่ แต่จะทําอย่างไร ให้ “คลื่นลูกใหม่” สามารถรับมือและเท่าทันกับสถานการณ์ของธุรกิจที่ดุเดือดขึ้น การแข่งขันที่รุนแรงขึ้น และ เทคโนโลยีที่ว่องไวมากขึ้น

DRIVE BUSINESS TO ENTREPRENEURIAL PARADIGM SHIFT PROGRAM

หลักสูตรขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกระบวนการคิดแบบเจ้าของกิจการ

หลักสูตรนี้จึงออกแบบขึ้นเพื่อปรับกระบวนคิด และยุทธวิธีการตัดสินใจ เพื่อให้ทันกับการ เปลี่ยนแปลงที่ธุรกิจอาจต้องเผชิญหน้าโดยไม่คาดหมาย ที่สําคัญคือการบ่มเพาะ “แนวคิดแบบเจ้าของกิจการ” ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรที่มีอํานาจตัดสินใจขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พนักงานระดับผู้จัดการ ผู้บริหาร รวมทั้งทายาทธุรกิจ ให้สามารถวางแผนรับมือสถานการณ์ต่างๆ ได้เสมือนเจ้าของธุรกิจตัดสินใจเอง กระตุ้นให้ เกิดความภาคภูมิใจ และสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในองค์กร อันจะนําไปสู่ความ เจริญก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืนตลอดไป