Corporate Course

: : คอร์สสัมมนา Vcommerce : :

Digital Entrepreneur Program

หลักสูตรขับเคลื่อนธุรกิจดิจิทัลด้วยวิธีคิดแบบเจ้าของกิจการ

: : คอร์สสัมมนา Vcommerce : :

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : 093-140-0565

: : คอร์สสัมมนา Vcommerce : :

…Change

…คําสั้นๆ แต่ทรงพลังที่อาจ “เปลี่ยน” รูปแบบธุรกิจขององค์กรคุณไปอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะปัจจุบันที่เข้าสู่ยุค ดิจิทัล อย่างเต็มรูปแบบ ทําให้อะไรๆ ก็ย่อมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จึงไม่แปลกที่หลายธุรกิจที่ยังไม่ปรับตัว หรือปรับตัวช้ากระทั่ง ต้องปิดตัวลงอย่างน่าเสียดาย และอีกหลายๆ ธุรกิจที่ให้ความสําคัญและเริ่มปรับขยับตัวก่อนมักจะได้เปรียบและเห็นโอกาสใน การขยายหรือจัดตั้งธุรกิจใหม่

Digital Entrepreneur Program
หลักสูตรขับเคลื่อนธุรกิจดิจิทัลด้วยวิธีคิดแบบเจ้าของกิจการ:

หลักสูตรขับเคลื่อนธุรกิจดิจิทัลด้วยวิธีคิดแบบเจ้าของกิจการ หรือ Digital Entrepreneur Program จึงถูกออกแบบ ขึ้น เพื่อปรับกระบวนคิด และยุทธวิธีการตัดสินใจ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่ธุรกิจอาจต้องเผชิญหน้าโดย ไม่คาดหมาย ที่สําคัญคือ การบ่มเพาะ “แนวคิดแบบเจ้าของกิจการ” ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรที่มีอํานาจตัดสินใจขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พนักงานระดับผู้จัดการ ผู้บริหาร ทายาทธุรกิจ รวมทั้งบุคลากรที่กําลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ด้านไอทีขององค์กร ให้สามารถวางแผนรับมือสถานการณ์เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ได้เสมือนเจา้ ของธุรกิจตัดสินใจเอง กระตุ้นให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ในโอกาสหรือวิกฤตที่เกิดขึ้น อันจะนําไปสู่การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนตลอดไป