การตลาดออนไลน์

รับทำการตลาดออนไลน์แบบครบครัน

เริ่มต้นธุรกิจ ด้วยการวิเคราะห์ SWOT

หลักสำคัญในการนำองค์ไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย จำเป็นต้องมีเครื่องมือหรือกลยุทธ์รับทำการตลาดออนไลน์เข้ามาช่วยในการบริหารด้วย เครื่องมือหรือกลยุทธ์ที่จะนำมาใช้ต้องมีกระบวนการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละองค์กรด้วย เทคนิควิธีการบริหารมีอยู่มากมายหลายวิธี กระบวนการวิเคราะห์ด้วย SWOT ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่นิยมใช้กัน ยังถือเป็นกลยุทธ์ด้านการตลาดที่สำคัญในการทำธุรกิจออนไลน์ได้ด้วย เพราะทำให้ทราบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอกแล้ว และช่วยให้กำหนดกรอบวางแผนการตลาดได้สอดคล้องกับศักยภาพของธุรกิจได้ โดยอักษรแต่ละตัวมีความหมายดังนี้

9-1

S มาจาก Strengths หมายถึง จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ เป็นปัจจัยภายในที่มีผลดีต่อการดำเนินองค์กร  ซึ่งจะต้องค้นหาความสามารถขององค์กร เพื่อนำมากำหนดเป็นกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารงานขององค์กร เช่น ธุรกิจนำจุดแข็งมากำหนดเป็นกลยุทธ์เพื่อให้มีความสามารถโดดเด่นเหนือคู่แข็งทางด้านการตลาด

W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ เป็นปัจจัยภายในที่มีผลเสียต่อการบริหารงานขององค์กร เช่น ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน  ขาดเครื่องมือที่มีคุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐานทำให้องค์กรไม่สามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน

O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส  เป็นปัจจัยภายนอกที่เอื้ออำนวยให้การทำงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายไปได้ด้วยดี  ได้แก่  สภาพแวดล้อมที่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การดำเนินงานขององค์กร

T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรคหรือข้อจำกัด  เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้  เป็นปัญหาต่อการดำเนินงานขององค์กร  ต้องมีการควบคุมและวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางป้องกันให้ได้รับผลกระทบและมีความเสียหายให้น้อยที่สุด

9-2

 

กระบวนการและผลจากการวิเคราะห์ SWOT นี้จะใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ รับทำการตลาดออนไลน์ เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม  สามารถประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ หรือทำให้มีข้อได้เปรียบในเชิงธุรกิจสามารถเป็นผู้นำทางด้านการตลาดได้นั้นเอง

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *